admin@phapluatdansu.edu.vn

DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XII, kỳ họp thứ
(Từ ngày… tháng …. đến ngày … tháng … năm 2008)

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10,
Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định về dân sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính, hình sự của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án) và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự.

Điều 2. Áp dụng pháp luật

Mọi hoạt động thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là thi hành án) trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với những quy định trong Luật này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

XEM TOÀN VĂN CLICK VÀO ĐÂY: Dự thảo dạng .DOC

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: