admin@phapluatdansu.edu.vn

HỢP ĐỒNG LICENCE: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ

HỒ MAI

Hợp đồng licence được lập như một hợp đồng dân sự, bao gồm tên, địa chỉ đầy đủ của bên giao và bên nhận licence. Điều khoản này nhằm xác nhận và định danh các chủ thể của hợp đồng. Ngoài ra, các bên cũng cần tìm hiểu sự chính xác của các thông tin đối tác đưa ra để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. Nói khác đi, đây là điều khoản đảm bảo sự tồn tại của quyền sở hữu trí tuệ, quyền được bảo hộ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà văn bằng bảo hộ, hợp đồng, quyết định công nhận là công cụ pháp lý chứng minh hữu hiệu nhất. Hợp đồng licence còn bao gồm các điều khoản bắt buộc quy định về: dạng licence, đối tượng licence, giới hạn lãnh thổ, thời hạn…

Dạng licence ảnh hưởng rất lớn quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng. Pháp luật cũng có sự quy định khác biệt giữa hai dạng cụ thể này. “Licence độc quyền” là những licence mà bên chuyển giao đồng ý bản thân mình sẽ không khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã được licence, hoặc cấp licence cho bất cứ một bên thứ ba nào để họ khai thác quyền này trong một lãnh thổ cụ thể (gọi là lãnh thổ licence). “Licence không độc quyền dùng để chỉ dạng licence mà theo đó Bên nhận không được độc quyền với các đối tượng sở hữu công nghiệp trong lãnh thổ licence và thời hạn licence. Có nghĩa bên chuyển giao licence vẫn có quyền sử dụng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Xem xét hai dạng licence trên chúng ta thấy có sự phân chia thẩm quyền với quyền sử dụng đối tượng là khác nhau và do đó việc thoả thuận cũng cần được xem xét và phân biệt.

Các đối tượng sở hữu công nghiệp thường có thời hạn bảo hộ hữu hạn (trừ nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá). Việc các bên thoả thuận thời hạn licence là để bảo đảm quyền của bên chuyển giao với việc tối đa hoá lợi ích trong thời gian đối tượng còn giá trị. Theo quy định pháp luật, thời hạn này phải nằm trong thời hạn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, nếu đây là hợp đồng licence thứ cấp thì thời hạn này nằm trong thời hạn hợp đồng licence.

Điều khoản tạo điều kiện để các bên có thể tác động đến hợp đồng nhằm thích ứng với các thay đổi của thực tế so với giai đoạn thoả thuận và thiết lập hợp đồng. Đồng thời là giải pháp cho những tình huống không thể thực hiện hợp đồng hoặc hợp đồng thực hiện nhưng quyền lợi của các bên không được bảo đảm. Thực ra, pháp luật cũng đã dự liệu những vấn đề này nhưng chỉ là các quy định chung. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý tới các trường hợp bất khả kháng dẫn tới hợp đồng bị đình chỉ hoặc buộc phải chấm dứt. Mặt khác, vấn đề giải quyết quyền lợi khi các trường hợp này xảy ra cũng đặc biệt quan trọng và đáng lưu tâm. Trong trường hợp này, các bên đang tiến hành hoạt động sáng tạo pháp luật điều chỉnh quan hệ cụ thể của các bên.

Ở nhiều nước, hình thức pháp lý của tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng hoặc một hợp đồng licence và các điều kiện cùng những thủ tục khác liên quan tới việc chuyển nhượng hay licence do Luật Sáng chế hoặc Luật Thương mại quy định. Vì vậy, một văn bản chuyển nhượng các quyền sáng chế có thể được thực hiện theo một cách thức đặc biệt, chẳng hạn, có thể yêu cầu không chỉ bên chuyển nhượng mà cả bên được chuyển nhượng ký lập văn bản.

Công cụ để phát triển thương mại

Licence đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phát triển thương mại nói chung và khai thác tài sản trí tuệ nói riêng. Thông thường việc licence quyền sử dụng các đối tượng SHTT được đặt ra trong một số trường hợp như chi phí quá lớn khi đưa sản phẩm ra thị trường, do đó, việc tận dụng tiềm năng sẵn có từ uy tín, thị trường, sự biết tới rộng rãi của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu cùng loại của các nhãn hiệu đã có uy tín trên thị trường. Licence cũng thường xảy ra khi chủ sở hữu không có đủ khả năng, điều kiện phù hợp về tài chính, trang thiết bị hoặc những yếu tố khác để sử dụng, khai thác có hiệu quả quyền SHTT của mình. Trong trường hợp này, để có thể khai thác giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ của mình, chủ sở hữu sẽ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó cho người khác. Ngày nay, hợp đồng licence đang được sử dụng như một chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới thị trường, tăng thị phần, mở rộng phạm vi kinhh doanh nhằm khẳng định và phát triển năng lực cạnh tranh.

SOURCE:

http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Baoho-ThuongHieu/Hop_dong_licence_Dieu_kien_can_va_du/?SearchTerms=H%e1%bb%a2P+%c4%90%e1%bb%92NG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: