admin@phapluatdansu.edu.vn

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ (Dự thảo 1)

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11.

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 như sau:1.     Khoản 2 Điều 305 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm đến hạn trả tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.”

2.     Khoản 2 Điều 436 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Trong trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do bên bán giao không đồng bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm phải thực hiện hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

3.     Khoản 4 Điều 474 được sửa đổi, bổ sung như sau:“4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm đến hạn trả nợ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

4.     Khoản 5 Điều 474 được sửa đổi, bổ sung như sau:“5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với nợ quá hạn theo lãi suất do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất trong hợp đồng vay, trường hợp các bên không thoả thuận thì lãi đối với nợ quá hạn bằng 150% lãi suất trong hợp đồng vay.”

5.     Điều 476 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 476. Lãi suất1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 300% lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm cho vay. Lãi suất đối với hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng.2. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm đến hạn trả nợ.”

6.     Khoản 2 Điều 576 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Trong trường hợp bên bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm đến hạn trả tiền bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

7.     Điều 709 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 709. Chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đấtKhi bên thuê chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận thì bên cho thuê có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên thuê không thực hiện nghĩa vụ thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất. Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả đủ tiền trong thời gian đã thuê kể cả lãi đối với khoản tiền chậm trả theo lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp nhất của lần phát hành cuối cùng trước thời điểm hết hạn trả tiền thuê.”

Điều 2.1.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.2. Quy định tại Luật này được áp dụng đối với các hợp đồng vay tài sản phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ thứ 3 thông qua ngày       tháng     năm 2008.

SOURCE: http://vibonline.com.vn/vi-VN/Home/DraftDetail.aspx?DraftID=266&Version=1

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: http://phapluatdansu.edu.vn/?s=%22vay+tài+sản%22

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d