admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 125/BXD-QLN NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT KHI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

BỘ XÂY DỰNG
—–
Số: 125/BXD-QLN
V/v sử dụng nhà, đất khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 1665/SXD-QLN ngày 19/12/2007 của Sở Xây dựng Hải Phòng về chính sách sử dụng nhà, đất khi doanh nghiệp nhà nước đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thực hiện cổ phần hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần triển khai thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Đối với doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá thì việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng được thực hiện theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài Chính. Khi doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá thì quyền sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất và nhà được Nhà nước bán thanh lý là tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp phải được tính giá trị vào giá trị tài sản doanh nghiệp. Việc xác định giá trị nhà, đất phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp đang thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được tiếp tục thuê theo quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân thành phố cần thống nhất giao cho một cơ quan quản lý nhà đất của địa phương thực hiện công việc này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP, QLN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: