Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở

Advertisements

I. GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ Ở

A. Mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ mua bán nhà ở nộp cho cơ quan quản lý nhà ở bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở:

B. Mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ mua bán bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

III. GIAO DỊCH CHO THUÊ NHÀ Ở: Việc cho thuê nhà ở được thực hiện như sau:

IV. GIAO DỊCH THẾ CHẤP NHÀ Ở

1. Hồ sơ thế chấp nhà ở bao gồm:

2. Trình tự thế chấp nhà ở

V. GIAO DỊCH THUÊ MUA NHÀ

1. Hồ sơ thuê mua nhà ở

2. Trình tự xét duyệt việc thuê mua:

VI. GIAO DỊCH TẶNG CHO NHÀ Ở

A. Tặng cho nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở do tặng cho bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục tặng cho nhà ở

Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

B. Tặng cho nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ tặng cho nhà ở bao gồm:

Đối với người được tặng cho là Việt kiều phải có thêm giấy tờ như Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

2. Về trình tự, thủ tục tặng cho nhà ở

VII. THỪA KẾ NHÀ Ở

A. Thừa kế nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ thừa kế nhà ở bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục thừa kế nhà ở

A. Thừa kế nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ thừa kế nhà ở bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục thừa kế nhà ở

VIII. GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

A. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục chuyển đổi nhà ở

Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

B. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

1. Về hồ sơ chuyển đổi nhà ở bao gồm:

2. Về trình tự, thủ tục chuyển đổi nhà ở

Các bên chuyển đổi chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

IX. GIAO DỊCH CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ NHÀ Ở

Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở được thực hiện như sau:

  1. Các bên tự thoả thuận lập hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở hoặc đến cơ quan công chứng đề nghị lập Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở .
  2. Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở phải có chữ ký của bên cho mượn, cho ở nhờ và bên mượn, bên ở nhờ.
  3. Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở không cần có chứng nhận của công chứng Nhà nước.
  4. Thời hạn bàn giao nhà cho mượn, cho ở nhờ và chấm dứt việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng.

X. CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở
Các hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng gồm:

A. Công chứng hợp đồng, giao dịch được soạn sẵn

1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứnh minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

2. Thủ tục công chứng

B. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo

1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứnh minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

2. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc. Nếu hợp đồng, giao dịch phức tạp thì tối đa không quá 10 ngày làm việc. Thời hạn kiểm tra, xác minh (nếu có) không tính vào thời hạn công chứng

XI VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Hồ sơ nộp thuế

2. Trình tự nộp thuế

XII. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở LẦN ĐẦU

A. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

B Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

C. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở
Người mua nhà ở thực hiện kê khai vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và nộp tiền lệ phí trước bạ cho doanh nghiệp để bên bán nhà làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp này được thực hiện như cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

VẤN ĐỀ LƯU Ý: Toàn bộ các hướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương hoặc Ngân hàng sẽ ban hành quy trình cụ thể để áp dụng cho từng trường hợp. Do vậy, những người có nhu cầu nên đến cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở hoặc Ngân hàng nơi cần vay tiền để được giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn.

Nguồn: Cục quản lý nhà – BỘ XÂY DỰNG

BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN VỀ HỢP ĐỒNG: 1. MỘT SỐ VƯỚNG MẮC LIÊN QUÁN ĐẾN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG; 3. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HỢP ĐỒNG; 4. Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự (Dự thảo sửa đổi) và Luật Thương mại (Dự thảo sửa đổi); 5. HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH KHÔNG THỂ XEM LÀ HỢP ĐỒNG PHỤ CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG; 6. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN – LIỆU ĐÃ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ; 7. BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở TRONG LUẬT NHÀ Ở NĂM 2005; 8. TÍNH LOGIC CỦA MỘT HỢP ĐỒNG KINH DOANH; 9.HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN (OPTION CONTRACT); 10. XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (2); 11. HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 12. CẦN SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CHO PHÙ HỢP VỚI THỂ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO; 13. VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN; 14. VẤN ĐỀ HỦY BỎ, ĐÌNH CHỈ HỢP ĐỒNG DO VI PHẠM; 15. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG; 16. GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ; 17. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ;18. HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG KINH DOANH – YẾU TỐ KHÔNG THỂ XEM NHẸ

Exit mobile version