admin@phapluatdansu.edu.vn

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÓM TẮT CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM (VNA)

Bản Điều kiện hợp đồng vận chuyển này là một bộ phận không tách rời của vé. Xin hành khách lưu ý đến mọi điều kiện hợp đồng vận chuyển và chỉ dẫn được ghi trên vé.

Hành khách bỏ chỗ:
Trên chuyến bay của các Hãng Hàng không (kể cả HKVN) nhiều khách đã giữ chỗ nhưng không có mặt lúc chuyến bay khởi hành. Nếu quý khách đã đặt chỗ trên chuyến bay của HKVN, sau đó thay đổi hoặc không thực hiện chuyến bay đã đặt, quý khách cần thông báo sớm để HKVN chuyển chỗ quý khách không sử dụng cho khách chưa có chỗ.
Xin quý khách lưu ý: Đôi khi quý khách rất cần chỗ trên chuyến bay đã đầy chỗ trong khi vẫn có khách bỏ chỗ mà quên không báo trước.

Đặt chỗ hơn tải:
Quý khách bỏ chỗ không những gây khó khăn cho Hãng Hàng không mà còn ảnh hưởng tới những khách cần đặt chỗ khác. Do vậy, như các Hãng Hàng không khác, HKVN áp dụng chính sách: Cho phép đặt chỗ hơn số chỗ thực tế có trên chuyến bay. Việc đặt chỗ hơn tải được quản lý chặt chẽ (Số chỗ đặt quá tương ứng với số khách dự đoán sẽ bỏ chỗ trên chuyến bay). Tuy nhiên, đôi khi số khách có mặt tại sân bay vượt quá số chỗ thực tế do áp dụng chính sách này. HKVN hiểu rằng: Quý khách bị nhỡ chuyến do đặt quá chỗ sẽ gặp nhiều bất tiện. Với mong muốn bù đắp một phần cho khách, HKVN đã áp dụng chính sách bồi thường cho khách nhỡ chuyến. Xin quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng Đại diện của HKVN để biết thêm chi tiết.

CHÚ Ý
Nếu hành trình của hành khách có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng giữa chặng nằm trên một nước không phải là nước khởi hành thì có thể áp dụng Công ước Vác-Xa-Va, Công ước này điều chỉnh, và trong hầu hết các trường hợp, giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đối với tử vong và thương tật của hành khách cũng như đối với việc mất mát và hư hỏng hành lý.

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
1. Trong hợp đồng này, “Vé” có nghĩa là chiếc Vé giấy hành khách và hành lý hoặc Vé điện tử, mà các điều kiện và thông báo này là một bộ phận của nó; “vận chuyển” đồng nghĩa với “chuyên chở”; “người vận chuyển” là tất cả những người chuyên chở hàng không thực hiện việc chuyên chở hoặc cam kết chuyên chở khách hoặc hành lý của khách theo hợp đồng này, hoặc thực hiện bất kỳ một dịch vụ nào khác cho việc chuyên chở hàng không đó; “Công ước Vác-Xa-Va” là Công ước thống nhất một số quy tắc liên quan đến việc chuyên chở hàng không quốc tế được ký tại Vác-Xa-Va ngày 2 tháng 10 năm 1929, hoặc là Công ước đó đã được sửa đổi tại La-Hay ngày 28 tháng 9 năm 1955, tuỳ theo công ước nào được áp dụng.
2. Việc vận chuyển theo hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy tắc và các giới hạn liên quan đến trách nhiệm được thiết lập bởi Công ước Vác-Xa-Va, trừ trường hợp việc vận chuyển không phải là “vận chuyển quốc tế” như được quy định trong Công ước.
3. Trong phạm vi không trái với các quy định nêu trên, việc vận chuyển và các dịch vụ khác do mỗi người chuyên chở thực hiện sẽ tuân thủ theo: (I) các quy định trong vé này, (II) các biểu giá cước áp dụng, (III) các điều kiện vận chuyển và các quy tắc liên quan của người vận chuyển được làm thành một bộ phận của hợp đồng này (và được công bố tại các văn phòng của người vận chuyển). Đối với việc vận chuyển giữa một điểm nằm trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada và một điểm nằm ngoài các nước đó sẽ áp dụng các biểu giá cước có hiệu lực tại các nước đó.
4. Tên của người vận chuyển có thể được viết tắt trong vé, tên viết đầy đủ và tên viết tắt được ghi trong các biểu giá cước, điều kiện vận chuyển, quy tắc hoặc lịch bay của người vận chuyển. Địa chỉ của người vận chuyển là sân bay khởi hành được ghi trong vé đối diện với tên viết tắt thứ nhất của người vận chuyển. Những điểm dừng giữa chặng được thoả thuận là những điểm ghi trong vé hoặc được chỉ ra trong lịch bay của người vận chuyển như là các điểm dừng giữa chặng thường lệ trên hành trình của hành khách. Việc vận chuyển được thực hiện theo hợp đồng này bởi nhiều nhà vận chuyển liên tiếp được coi như là một hành trình duy nhất.
5. Người vận chuyển hàng không xuất vé để vận chuyển trên đường bay của người vận chuyển hàng không khác chỉ được coi là đại lý của người vận chuyển đó.
6. Mọi sự miễn hoặc giảm trách nhiệm của người vận chuyển đều được áp dụng đối với những đại lý, nhân viên và đại diện của người vận chuyển đó, hoặc bất kỳ người nào cho người vận chuyển sử dụng máy bay của minh để chuyên chở cũng như những đại lý, nhân viên và đại diện của họ.
7. Hành lý ký gửi sẽ được giao lại cho người có thẻ hành lý. Trong trường hợp hành lý bị hư hỏng trong vận chuyển quốc tế, đơn khiếu nại phải được gửi cho người vận chuyển ngay sau khi phát hiện hư hỏng và chậm nhất là trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hành lý. Trong trường hợp hành lý bị chậm, đơn khiếu nại phải được gửi cho người vận chuyển chậm nhất là trong vòng 21 ngày kể từ ngày hành lý được giao. Xem các biểu giá cước hoặc điều kiện vận chuyển đối với việc vận chuyển không phải là vận chuyển quốc tế.
8. Vé có giá trị một năm kể từ ngày xuất, trừ trường hợp có quy định khác trong vé, trong các biểu giá cước, điều kiện vận chuyển hoặc các quy tắc có liên quan của người vận chuyển. Giá cước chuyên chở theo hợp đồng này có thể được thay đổi trước khi bắt đầu vận chuyển. Người vận chuyển có thể từ chối chuyên chở nếu giá giá cước áp dụng chưa được trả đủ.
9. Người vận chuyển cam kết cố gắng hết sức mình để chuyên chở một cách nhanh chóng hợp lý. Thời gian ghi trong lịch bay hoặc bất cứ đâu đều không được đảm bảo và không phải là một bộ phận của hợp đồng này. Trong trường hợp cần thiết người vận chuyển có thể để những người vận chuyển khác vận chuyển thay mình, thay đổi máy bay, và có thể thay đổi hoặc bỏ điểm dừng giữa chặng được ghi trong vé mà không phải báo trước. Lịch bay có thể thay đổi mà không phải báo trước. Người vận chuyển không chịu trách nhiệm về việc nối chuyến.
10. Hành khách phải thực hiện các quy định Chính phủ đối với việc đi lại, phải xuất trình các giấy tờ về xuất nhập cảnh cũng như các giấy tờ quy định khác và phải đến sân bay và thời gian do người vận chuyển quy định hoặc đến đủ sớm để làm các thủ tục khởi hành nếu không có quy định rõ về thời gian.
11. Không một đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào của người vận chuyển có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc huỷ bỏ bất cứ quy định nào của hợp đồng này.
THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH
TRÊN CHUYẾN BAY QUỐC TẾ
Xin thông báo với hành khách bay theo hành trình có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng thoả thuận nằm trên một nước không phải là nước khởi hành rằng: Các quy định của công ước Vac-Xa-Va có thể được áp dụng đối với toàn bộ hành trình, kể cả bất kỳ chặng nào hoàn toàn nằm trên lãnh thổ của nước khởi hành hoặc của nước đến. Đối với các hành khách bay theo các hành trình có điểm đến, điểm xuất phát hoặc có một điểm dừng thoả thuận nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì Công ước Vác-Xa-Va và các hợp đồng đặc biệt nằm trong các biểu giá cước áp dụng quy định rằng trách nhiệm của những người vận chuyển tham gia các hợp đồng đặc biệt đó đối với tử vong hoặc thương tật của hành khách trong hầu hết các trường hợp được giới hạn căn cứ vào tổn thất được xác định nhưng không vượt quá 75.000,00 Đô la Mỹ cho mỗi hành khách *, và trách nhiệm bồi thường tới giới hạn đó không phụ thuộc vào sơ suất từ phía người vận chuyển. Đối với hành khách đi trên chuyến bay của người vận chuyển không tham gia các hợp đồng vận chuyển đó hoặc bay theo các hành trình không có điểm đến, điểm xuất phát hoặc một điểm dừng thoả thuận nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì trách nhiệm của người vận chuyển đối với tử vong hoặc thương tật của hành khách trong hầu hết các trường hợp được giới hạn tới mức khoảng 10.000,00 Đô la Mỹ hoặc 20.000,00 Đô la Mỹ. Tên của những người vận chuyển tham gia các hợp đồng đặc biệt như vậy được thông báo ở tất cả các phòng vé của những người vận chuyển đó và có thể được trả lời theo yêu cầu.
Việc đảm bảo phụ thường được hành khách thực hiện bằng cách ký bảo hiểm với một hãng bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm theo Công ước Vác-Xa-va không hề ảnh hưởng đến việc bảo hiểm đó. Về các tin tức khác đề nghị hỏi tại cơ quan đại diện của hãng hàng không hoặc của hãng bảo hiểm.
* Ghi chú: Giới hạn trách nhiệm 75.000,00 Đô la Mỹ nêu trên bao gồm cả chi phí toà án. Trường hợp đơn kiện được gửi tới nước có quy định rằng chi phí toà án được tính riêng thì giới hạn trách nhiệm sẽ là 58.000,00 Đô la Mỹ không bao gồm chi phí toà án.

THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH LÝ
Trách nhiệm do làm mất, vận chuyển chậm hoặc làm hư hỏng đối với hành lý được giới hạn trừ trường hợp hành khách có thông báo trước về giá trị cao hơn của hành lý và trả một khoản cước phí phụ tương ứng. Đối với nhiều hành trình quốc tế, công ước Vác-Xa-Va sẽ áp dụng với trách nhiệm bồi thường được giới hạn bằng khoảng 9,07 Đô la Mỹ cho mỗi Pao (20,00 Đô la Mỹ cho mỗi kilôgam) đối với hành lý ký gửi và 400,00 Đô la Mỹ cho mỗi hành khách đối với hành lý không ký gửi. Đối với hành trình giữa hai điểm nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Luật lệ Liên bang quy định rằng giới hạn trách nhiệm đối với hành lý tối thiểu là 2.800,00 Đô la Mỹ cho một hành khách. Đối với một số mặt hàng, người vận chuyển không chấp nhận việc thông báo về giá trị cao hơn. Một số người vận chuyển không chịu trách nhiệm về các loại hàng dễ vỡ, dễ thối, dễ hỏng hoặc hàng có giá trị.

NHỮNG GHI CHÚ QUAN TRỌNG
1. Yêu cầu về vé: Hành khách không được vận chuyển trên chuyến bay trừ khi hành khách xuất trình vé còn giá trị và được xuất theo đúng quy định của nhà vận chuyển và còn đủ tờ vận chuyển của chuyến bay đó và tất cả các tờ vận chuyển chưa sử dụng khác cùng với tờ hành khách. Hơn nữa hành khách cũng không được vận chuyển nếu như vé giấy xuất trình bị rách nát hoặc bị người khác không phải là người vận chuyển hoặc các đại lý được uỷ quyền sửa đổi. Trường hợp hành khách sử dụng vé điện tử, phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hợp lệ và vé điện tử còn hiệu lực sử dụng.
Vé sẽ không có giá trị và không được chấp nhận chuyên chở nếu nơi xuất vé không phải là văn phòng hoặc đại lý hợp pháp của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam.
2. Trình tự sử dụng tờ vận chuyển: Người vận chuyển chỉ chấp nhận các tờ vận chuyển chỉ theo thứ tự từ nơi khởi hành như đã nêu trên vé. 
3. Xác nhận lại việc giữ chỗ: Nếu hành khách dừng lại tại bất kỳ điểm nào trong hành trình quá 72 giờ, hành khách phải xác nhận lại chỗ đi tiếp hoặc quay lại. Để xác nhận lại chỗ đã đặt, hành khách phải thông báo cho Văn phòng của HKVN nơi hành khách tiếp tục cuộc hành trình của mình chậm nhất là 72 giờ trước khi máy bay xuất phát. Nếu hành khách không xác nhận lại ý định đó trong thời gian trên, chỗ đã đặt trước cho hành khách coi như bị huỷ.
4. Thời gian làm thủ tục tại sân bay: hành khách cần có mặt tại sân bay để làm thủ tục trong khoảng thời gian nêu dưới đây:
• Chuyến bay quốc tế: Từ 2 giờ 30 phút đến 01 giờ trước giờ khởi hành.
• Chuyến bay nội địa: Từ 02 giờ đến 01 giờ trước giờ khởi hành.
5. Hạn chế ghi trên vé: Một số loại giá cước hạn chế thời gian có giá trị của vé, ngày của hành trình, việc thay đổi hành trình hay hoàn vé…v.v. Việc hành khách không tuân thủ theo hạn chế ghi trên vé sẽ được coi như vi phạm điều kiện vận chuyển.
6. Quyền từ chối hoàn trả: HKVN có quyền từ chối việc hoàn trả nếu yêu cầu hoàn trả được đưa ra chậm hơn 30 ngày kể từ ngày vé hết giá trị.
7. Giấy tờ tuỳ thân: Hành khách phải xuất trình tất cả các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật của các nước có liên quan như giấy nhập cảnh, xuất cảnh, giấy chứng nhận y tế và các giấy tờ khác. Người vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển bất kỳ hành khách nào nếu họ không chấp hành đầy đủ các luật lệ, quy định, yêu cầu, đòi hỏi hiện hành, hoặc không có đủ giấy tờ cần thiết. Người vận chuyển không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay những phí tổn do việc hành khách không thực hiện những yêu cầu này.
8. Miễn trừ trách nhiệm: Ngoài giới hạn trách nhiệm ở phần “THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY QUỐC TẾ”, THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH LÝ”, HKVN không chịu trách nhiệm đối với tổn thất, hoặc hư hỏng của các vật dễ vỡ, dễ thối, dễ hỏng (thực phẩm, rau quả…), tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, giấy tờ chuyển nhượng có giá trị tiền, chứng khoán, hoặc các vật có giá trị khác, tài liệu công tác, hộ chiếu và các giấy tờ tuỳ thân khác, hoặc hàng mẫu được để trong hành lý ký gửi của hành khách.
Mọi thông tin khác được cung cấp theo yêu cầu.

BÍ CHÚ VỀ CÁC KHOẢN THUẾ VÀ LỆ PHÍ DO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH
Giá của vé này có thể gồm các khoản thuế và lệ phí do các cơ quan nhà nước quy định đối với việc vận chuyển hàng không. Các khoản thuế và lệ phí này, là khoản có thể chiếm một phần khá lớn của chi phí đi lại bằng đường hàng không, có thể đã được bao gồm trong giá vé hoặc được ghi riêng trong ô THUẾ/LỆ PHÍ của chiếc vé này. Quý khách còn có thể phải trả các khoản thuế hay lệ phí chưa được thu.
HÀNH KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC CHO VÀO HÀNH LÝ
• Các loại khí nén (bình khí phun, chai ô xy), bình dưỡng khí.
• Chất nổ (các loại pháo, đạn dược).
• Các loại chất rắn, chất lỏng dễ cháy (benzene, cồn, diêm).
• Các chất ăn mòn.
• Các chất ô xy hoá.
• Các loại chất độc và hơi cay.
• Các chất phóng xạ.
• Thuỷ ngân.
• Các chất có từ tính.
• Các loại súng đạn.
• Cặp có gắn thiết bị báo động.
• Các hạn chế mang chất lỏng lên máy bay theo quy định của nhà chức trách Hàng không.

dkvc.JPG

CÁC VẬT DỤNG Y TẾ HOẶC VỆ SINH ĐƯỢC CHUYÊN CHỞ DƯỚI DẠNG HÀNH LÝ GỬI HOẶC HÀNH LÝ XÁCH TAY – TỐI ĐA 2 LÍT HOẶC 2KG VÀ TRỌNG LƯỢNG CỦA MỖI BÌNH KHÔNG VƯỢT QUÁ 0,5KG HOẶC 0,5 LÍT.

SOURCE: WWW.VIETNAMAIRLINES.COM.VN

BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN VỀ HỢP ĐỒNG: 1. MỘT SỐ VƯỚNG MẮC LIÊN QUÁN ĐẾN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG; 3. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HỢP ĐỒNG; 4. Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự (Dự thảo sửa đổi) và Luật Thương mại (Dự thảo sửa đổi); 5. HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH KHÔNG THỂ XEM LÀ HỢP ĐỒNG PHỤ CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG; 6. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN – LIỆU ĐÃ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ; 7. BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở TRONG LUẬT NHÀ Ở NĂM 2005; 8. TÍNH LOGIC CỦA MỘT HỢP ĐỒNG KINH DOANH; 9.HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN (OPTION CONTRACT); 10. XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (2); 11. HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: