admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31

2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công nhận?
Phan Văn / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2006/Số 14 . 26-27, 35

3. Sửa đổi Bộ luật Dân sự Việt Nam và vấn đề hoàn thiện chế định hợp đồng
Hà Thị Mai Hiên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 3 . 10-19

4. Hợp đồng hoán đổi lãi suất và ứng dụng của nó trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Nguyễn Văn Thanh ;  Lê Huy Trọng / Tài chính ; 2005/Số 2 . 43-44

5. Một số ý kiến về chế định hợp đồng vay tài sản trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Trần Văn Biên / Nhà nước và pháp luật ; 2004/Số 09 . 50-57

6. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC Nhà quản lý ; 2006/Số 39 . 32-33, 64

7. Một số vấn đề về chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo Công ước Rome 19/6/1980 về Luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 11 . 70-74

8. Hợp đồng tương lai, giao dịch hợp đồng tương lai
Bùi Thanh Lam / Tài chính ; 2007/Số 3 . 45-47, 53

9. Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán
Nguyễn Trung Lập / TC Kế toán ; 2007/Số 65 . 34-35

10. Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 3 . 47-51

11. Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong Bộ luật dân sự
Đỗ Văn Đại / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 1 . 21-24

12. Hợp đồng lao động vô hiệu và giải pháp xử lý
Lê Thị Hoài Thu / TC Lao động và xã hội ; 2007/Số 313 . 32-34,45

13. Chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo công ước Rome 1980 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / TC Luật học ; 2005/Số 1 . 53-58

14. Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao
/ Kinh tế và dự báo ; 2007/Số 6 . 52-53

15. Hợp đồng thương mại điện tử và thực trạng sử dụng trong doanh nghiệp Việt Nam
Phạm Duy Liên / Nghiên cứu kinh tế ; 2004/Số 317 . 63-71

16. Hội đồng mua bán tài sản
Vũ Thị Lan Anh / Pháp lý ; 2005/Số 4 . 11-12

17. Dùng hợp đồng kỳ hạn để bảo vệ giá cà phê
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 25/Kinh tế .

18. Sẽ có thêm hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 37/Kinh tế .

19. Ban hành nghị định về chuyển giao công nghệ
/ Khoa học Công nghệ Môi trường ; 2005/Số 4/Sự kiện .

20. Ký bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước đóng tàu 53.000 DWT sang Anh
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 41/Kinh tế .

21. Hợp đồng: Thuật ngữ và khái niệm
Nguyễn Ngọc Khánh / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 8 . 38-43

22. Nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng giao sau
Trọng Bảo / TC Thuế Nhà nước ; 2006/Số 30 . 6-7,9

23. Tính chất đền bù của hợp đồng dân sự
Bùi Đăng Hiếu / TC Luật học ; 2006/Số 11 . 19-23

24. Về hợp đồng mẫu trong cung ứng thương mại dịch vụ
Phan Thảo Nguyên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 54-56

25. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế
Nguyễn Ngọc Khánh / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 40-44

26. Những bất cập của điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong luật kinh doanh bảo hiểm
Phí Thị Quỳnh Nga / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 10 . 51-52

27. Những công cụ mới để nâng cao năng lực hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp
/ Tri thức và phát triển ; 2007/Số 4/XU THẾ, DỰ BÁO, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH: .

28. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện (2002-2006)
Minh Hoài / TC Cộng sản ; 2006/Số 20 . 54-59

29. Về giao dịch mua bán thông qua các hợp đồng tương lai
Nguyễn Văn Thành / Tài chính ; 2006/Số 9 . 32-34

30. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Trần Vũ Hải / TC Luật học ; 2006/Số 7 . 8-13

31. Thời điểm chấp nhận chào hàng của hợp đồng mua bán trong thương mại
Nguyễn Quý Khuyến / TC Thương mại ; 2005/Số 20 . 27,31

32. Hợp đồng lớn – Trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Cơ khí Việt Nam ; 2006/Số 109 . 14-15

33. Hợp đồng lớn trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2006/Số 24 . 6-7

34. Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 28-31

35. Hạch toán rủi ro thay đổi tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn
Nguyễn Phi Sơn / TC Kế toán ; 2006/Số 61 . 35-36

36. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC xây dựng ; 2006/Số 10 . 4-7

37. Tìm hiểu khái niệm “Hợp đồng công ti” trong pháp luật cộng hòa Pháp
Lê Vệ Quốc / TC Luật học ; 2007/Số 2 . 66-71

38. Hợp đồng cầm cố hay thế chấp? Chuyển giao thực tế hay hình thức?
Phan Lãng / TC ngân hàng ; 2006/Số 13 . 16-17

39. Tp. Hồ Chí Minh – Nỗ lực tiêu thụ nông sản qua hợp đồng
Hồng Phúc / Thương nghiệp – Thị trường Việt Nam ; 2005/Số 7 . 25-26

40. Mượn tiền là hợp đồng vay tài sản không có lãi
Từ Văn Thiết / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 9 . 34, 40

41. Một số nội dung trong hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lê Văn Hà / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2005/Số 12 . 62-63

42. Các điều khoản độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 7 . 38-45

43. Về thực hiện chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
Lã Văn Lý / Quản lý nhà nước ; 2006/Số 11 . 28-31, 39

44. Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 5 . 47-53, 63

45. Một số điểm mới về hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự 2005
Nguyễn Thị Thục / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 3 . 28-30

46. Nguyên tắc thiện ý trong thương lượng giao kết hợp đồng lao động
Phạm Thị Thúy Nga / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 2 . 61-68

47. Bàn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nguyễn Quang Quý / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 2 . 31-32

48. Chuyển giao công nghệ ở Malaixia: chính sách và hướng dẫn
/ Tri thức và phát triển ; 2006/Số 33/.

49. Ghi nhận doanh thu và phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng với hợp đồng mua lại hàng hóa
Đoàn Vân Anh / TC Kế toán ; 2004/Số 49 . 40-42

50. Luật cạnh tranh và những vấn đề về hợp đồng phân phối, tài trợ trong thương mại
Lê Nết ;  Nguyễn Anh Tuấn / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 89 . 46-52

51. Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với vấn đề cải cách pháp luật hợp đồng
Phạm Hữu Nghị / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 22-27

52. Vai trò của HTX trong hợp đồng tiêu thụ nông sản ở các tỉnh phía Nam
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 41/PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG .

53. Bàn về trách nhiệm của người ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
Đỗ Thị Kiều Phương ;  Nguyễn Hằng Hà / TC Nghiên cứu tài chính – kế toán ; 2007/Số 8 . 55-56, 61

54. Về “tính khó hiểu” của hợp đồng bảo hiểm và giải pháp để bảo hiểm nhân thọ tiếp cận người dân dễ hơn
Nguyễn Tiến Hùng / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2006/Số 189 . 47-48

55. Cần hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Phùng Trung Tập / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 28-35

56. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2006)
Minh Hoài / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 19 . 4-8

57. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 3 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2005)
Nguyễn Sinh Cúc / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 6 . 5-8, 41 58. Đổi mới pháp luật hợp đồng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – những yêu cầu về mặt lý thuyết và thực tiễn
Đinh Thị Mai Phương / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 49-53

59. Thực trạng và giải pháp xây dựng hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT hiện nay
Phạm Công Dân / Thông tin Khoa học kỹ thuật và kinh tế bưu điện ; 2005/Số 8 . 38-43

60. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với vi phạm hợp đồng khí chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ
Dương Anh Sơn / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 4 . 51-55, 69

61. Chủ tàu Việt Nam cần khẩn trương sửa đổi điều khoản về tổn thất chung trong các hợp đồng thuê tàu và vận đơn
Võ Nhật Thăng / Hàng hải Việt Nam ; 2005/Số 9 . 38-39

62. Bàn về nội dung hình thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng (theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTG, ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảo Trung / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2005/Số 3+4 . 12-14

63. Mô hình chuẩn trong tổ chức nghiên cứu ở khu vực công
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 19/Xu thế, dự báo, chiến lược, chính sách .

64. Thuê tư vấn nước ngoài làm xuất khẩu gỗ
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 33/Kinh tế .

65. Bàn về chuẩn mực kế toán thuê tài sản
Nguyễn Công Phương / Tài chính ; 2004/Số 11 . 24-25, 30

66. Công trình tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai bước ngoặt phát triển của Tổng công ty khoáng sản
Vũ Văn Lệ / Thông tin Khoa học công nghệ mỏ ; 2007/Số 1+2 . 37-38
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 46/Tin ngắn .

67. Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính
Hoàng Ngọc Tiến / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2004/Số 18 . 27-29

68. Nông sản Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 29/ĐƯỜNG LỐI – CHÍNH SÁCH .

69. Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 – Những điểm mới trong lĩnh vực vận chuyển hàng không
Lại Xuân Thanh / Hàng không Việt Nam ; 2006/Số 8 . 6-9

One Response

  1. Nhiều thông tin bổ ích. Like

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: