admin@phapluatdansu.edu.vn

CÁC BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU (TIẾP THEO)

46. Vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của IMI
Trương Hữu Chí / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 61-62

47.Minh bạch về sở hữu trong quản lý kinh tế đường đến đích còn dài…?
Thanh Tinh / TC Thương mại ; 2005/Số 23 . 12-14

48. Tìm hiểu nội dung khái niệm sở hữu trong tư tưởng C. Mác
Trần Kim Cúc / Sinh hoạt lý luận ; 2005/Số 1 . 36-38

49. Những thay đổi chính của Luật Sở hữu Trí tuệ

Chris vales / TC Nhà quản lý ; 2006/Số 36 . 14-15, 41

50. Cần có chính sách hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế

Hồ Ngọc Minh / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2004/Số 167 . 6-7

51. Hiệp định TRIPs: Thách thức của Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO
Nguyễn Hữu Hiếu / TC Nghiên cứu tài chính – kế toán ; 2004/Số 11 . 38-40

52. Chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến XIX
Trần Thị Thu Lương / TC phát triển khoa học – công nghệ ; 2006/Số 3 . 21-30

53. Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện quyền sở hữu toàn dân về đất đai
Phạm Hữu Nghị / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 1 . 51-56

54. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mối quan tâm chung
Michal W. Marine / TC Thương mại ; 2007/Số 17 . 13-15

55. Một số vấn đề về sở hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nguyễn Cúc / TC Cộng sản ; 2005/Số 14 . 41-45

56. Về tình hình sở hữu ruộng đất Bến Tre (1954 – 1975)
Võ Thị Thu Nga / Nghiên cứu lịch sử ; 2005/Số 6 . 19-27

57. Về quyền sở hữu rừng tự nhiên
Vũ Long / TT Khoa học kỹ thuật và kinh tế lâm nghiệp ; 2004/Số 2 . 31-33

58. Đổi mới nhận thức và quan niệm về sở hữu
Trương Giang Long / TC Cộng sản ; 2006/Số 17 . 48-51, 67

59. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình hiện nay
Nguyễn Quốc Luật / Lý luận chính trị ; 2007/Số 5 . 34-36

60. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Ngô Tuấn Nghĩa / Lý luận chính trị ; 2006/Số 1 . 43-45

61. Phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Những vấn đề đặt ra
/ TC Tài chính doanh nghiệp ; 2007/Số 4 . 12-13

62. Hoạt động sở hữu trí tuệ phục vụ hội nhập ở thành phố Hồ Chí Minh
Trương Thuỳ Trang / TC Hoạt động khoa học ; 2005/Số 3 . 27-28

63. Quyền sở hữu trí tuệ từ góc độ quản lý nhà nước
Trương Thuỳ Trang / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2004/Số 167 . 13-14

64. Việc gia nhập WTO và vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam
Trần Thị Bích Hạnh / Sinh hoạt lý luận ; 2007/Số 3 . 35-38, 76

65. Vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO
Ngô Tuấn Nghĩa / TC Khoa học chính trị ; 2005/Số 4 . 24-29, 59

66. Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
Đào Lệ Thu / TC Luật học ; 2007/Số 5 . 43-48

67. Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề bảo hộ sở hữu công nghiệp
Bảo Khánh / TC Tài chính doanh nghiệp ; 2006/Số 7 . 18-20

68. Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song
Nguyễn Như Quỳnh / TC Luật học ; 2006/Số 1 . 47-53

69. Tội phạm hình sự về sở hữu công nghiệp
Nguyễn Triều Hoa / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2004/Số 167 . 8-9

70. Sở hữu nhà nước về tài nguyên đất đai ở Việt Nam
Nguyễn Văn Thức / Triết học ; 2005/Số 5 . 60-63

71.  Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ chuẩn cho thế kỷ XXI của Nhật Bản
Ngô Tuấn Nghĩa / Những vấn đề kinh tế thế giới ; 2006/Số 4 . 32-41

72. Đào tạo và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
Nguyễn văn Bảy / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 40-41

73. Bàn thêm về đa sở hữu và vai trò của cổ đông chiến lược
Vương Đức Hoàng Quân ;  Nguyễn Thị Ngọc Liên / Tài chính ; 2007/Số 2 . 31-33

74. Vấn đề sở hữu Trí tuệ hiện nay
Nguyễn Ngọc Trân / Nghiên cứu chính sách Khoa học và công nghệ ; 2002/Số 4 . 15-23

75. Minh bạch về sở hữu – Động lực để phát triển bền vững
Cao Bá Khoát / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2005/Số 12 . 66-67

76. Đa dạng hóa hình thức sở hữu công ty nhà nước năm 2005: Tất cả để đạt mục tiêu
Lê Thị Băng Tâm / Tài chính ; 2005/Số 1 . 18-19

77. Cổ phần hóa và cơ cấu quyền sở hữu
Vương Đức Hoàng Quân ;  Nguyễn Thị Ngọc Liên / Tài chính ; 2006/Số 6 . 20-21

78. Chỉ thị 18-Tăng cường thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng
Lê Văn Kiều / TC Hoạt động khoa học ; 2004/Số 9 . 5-7

79. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế thế giới
Cao Bá / Pháp lý ; 2005/Số 12 . 31

80. Phương kế để doanh nghiệp chống lại sự độc quyền về sở hữu trí tuệ đối với công nghệ
Lê Tùng / Nghiên cứu Lập pháp ; 2005/Số 06 . 22-23

81. Pháp luật hải quan với việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Hoàng Anh Công / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 89 . 40-45

82. Mở rộng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Bước đi tất yếu
Nghiêm Quý Hào / Chứng khoán Việt Nam ; 2005/Số 6 . 8-13

83. Đào tạo nhân lực sở hữu trí tuệ trong các trường đại học
Trần văn Hải / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 46-49

84. Quyền sở hữu công nghiệp và các đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ
Đức Chinh / Thông tin Khoa học & Công nghệ (Bắc Kạn) ; 2004/Số 3 . 9-10

85. Sự tồn tại đan xen các hình thức sở hữu: Một tất yếu lịch sử, một yêu cầu bức thiết trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Đặng Hữu / TC Khoa học xã hội ; 2005/Số 3 . 3-10

86. Các nguyên tắc cơ bản của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Nguyễn Bá Diến / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 1 . 58-65

87. Bảo hộ giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ khi Việt Nam là thành viên WTO
Trần Trung Kiên / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 91 . 45-47, 62

88. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp – những vấn đề đặt ra từ thực tiễn
Lê Việt Long / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 5 . 60-63

89. Đề xuất chiến lược sở hữu trí tuệ của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 17/Tin ngắn .

90. Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài
Bạch Thanh Bình / Dân chủ & Pháp luật ; 2007/Số 178 . 31-35

CÒN TIẾP…..

===============================

SOURCE: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d