Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÁC BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU

Advertisements

1. Bàn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ
Lê Mai Thanh / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 3 . 33-35, 66

2. Hoạt động sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước
Trần Việt Hùng / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 2-3

3.Phối hợp hành động trong phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10.35 / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 5 . 19-20

4.Vấn đề sở hữu đất đai Tây Nguyên: Nhìn nhận và giải quyết từ chính trình độ phát triển lực lượng sản xuất
Đặng Văn Thắng / TC Kinh tế & phát triển ; 2006/Số 108 . 28-30

5.Inđônêxia, Philippin và Việt Nam tham gia vào dự án trao đổi kỹ năng đào tạo về Sở hữu Trí tuệ
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 45/Hội nhập và phát triển .

6.Nâng cao vai trò nhận thức xã hội trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Đặng Vũ Huân / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 5 . 31-36

7.Hiệp định về Quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại và việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Nguyễn Anh Tuấn / Nghiên cứu kinh tế ; 2007/Số 8 . 20-33

8.ASEAN họp về quyền sở hữu trí tuệ
/ Tri thức và phát triển ; 2005/Số 12/HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN: .

9. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và vấn đề xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty Honda Việt Nam
Vũ Lê Trung / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 5 . 37-42

10.Cạnh tranh liên quan tới quyền sở hữu công nghiệp
Nguyễn thanh Tâm / TC Luật học ; 2006/Số 6 . 36-44

11.Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam: hiệu quả thực thi kém, vi phạm tăng
Thành Hạ / Tia sáng ; 2004/Số 10 . 24-25

12.Xây dựng pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ theo hướng nào?
Nguyễn Thanh Tâm / TC Thương mại ; 2005/Số 14 . 11-12

13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học – Pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ
Nguyễn Như Quỳnh / TC Luật học ; 2006/Số 7 . 72-78

14.Sở hữu trí tuệ – thách thức đối với hội nhập kinh tế
Đức Linh / Thông tin khoa học xã hội ; 2006/Số 5 . 26-30

15.Hoạt động thực thi quyền sở hữu công nghiệp của thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Trực / Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 104-106

16. Các khái niệm chuẩn xác – điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết có hiệu quả tranh chấp sở hữu công nghiệp
Lê Hồng Hạnh / TC Luật học ; 2004/Số 6 . 43-49

17. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ khi hội nhập kinh tế quốc tế
Đinh Thu Phương / TC Tài chính doanh nghiệp ; 2005/Số 8 . 16-18

18. Cổ phần hóa – Một phương tiện quan trọng để thực hiện sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu
Vũ Văn Viên / Triết học ; 2005/Số 3 . 21-26

19. Những khuynh hướng phát triển và địa vị thống trị của quyền sở hữu trí tuệ
Đoàn Văn Trường / Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới ; 2007/Số 1 . 76-80

20.Quyền sở hữu trí tuệ – vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm
Chu Thị Hiền / Thông tin Khoa học và Công nghệ (Hưng Yên) ; 2005/Số 3 . 16, 21

21. Về quyền sở hữu bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài trong pháp luật Việt Nam
Phạm Thị Phượng / TC Kinh tế & phát triển ; 2004/Số 89 . 49-50

22. Về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp
Hoàng Cao Trí / Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 37-40

23. hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới
Đinh Thị Mai Phương / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 1 . 36-42

24.Sở hữu trí tuệ và phát triển: Những trục trặc và gợi ý chính sách
Nguyễn Trọng Hoài / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2004/Số 167 . 2-5

25.Những chỉ tiêu đặc thù phân tích quy mô và kết cấu vốn chủ sở hữu của các công ty cổ phần
Nguyễn Năng Phúc / TC Kinh tế & phát triển ; 2006/Số 105 . 26-29

26.Báo cáo tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
/ Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 2-19

27.Kết quả hoạt động thực thi quyền sở hữu công nghiệp của thanh tra Sở KH&CN tỉnh Nam Định. Những đề xuất để hoạt động xử lý các hành vi xâm phạm quyền có hiệu quả hơn
Đặng Kim Quỳ / Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 87-91

28.Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vấn đề còn bỏ ngỏ
Nguyễn Thanh Hằng / Pháp lý ; 2004/Số 8 . 32-33

29. Bản dịch bài phát biểu của ngài Đại sứ Ấn Độ tại hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ
/ Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 20-29

30.Luật sở hữu trí tuệ – công cụ hữu hiệu để phát triển thị trường công nghệ
Trần Lê Hồng / TC Hoạt động khoa học ; 2006/Số 1 . 12-13

31. Bảo hộ quền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Đào Minh Đức / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2005/Số 182 . 19-23

32. Đổi mới về sở hữu ở Việt Nam: Một số cơ sở lý luận
Phạm Văn Đức / Triết học ; 2005/Số 2 . 25-31

33. Thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội
Nguyễn Tuấn Hưng / Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học và công nghệ – Lần thứ V ; 2005/Số 0 . 58-60

34. Thấy gì qua công tác chống vi phạm sở hữu trí tuệ
Hoàng Ngọc Dương / Pháp lý ; 2004/Số 11 . 32-33

35. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống – Trường hợp nghiên cứu: cây dược liệu
Nguyễn Thị Phương Mai / Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu Chiến lược và chính sách khoa học công nghệ năm 2004 – 2005 ; 2006/Số 0 . 160-174

36. Vai trò của văn phòng luật sư trong việc hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
/ Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 80-86

37. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 4 giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi xâm phạm
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 35/II. Khoa học và Công nghệ: .

38.Vai trò của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Nguyễn Mạnh Đôn / Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 63-66

39.Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Nguyễn Thị Thu Hồng ;  Nguyễn Văn Thành / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 80 . 56-58

40.Luật Sở hữu trí tuệ: tấm áo choàng đủ rộng?
Thành Hạ / Tia sáng ; 2004/Số 12 . 22-23

41.Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu, biên giới
Mai Xuân Thành / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 33-34

42.Điều chỉnh pháp lý về sở hữu cổ phần chéo ở Nhật Bản
Nguyễn Thị Lan Hương / Tài chính ; 2005/Số 11 . 52-54

43.Hai quan điểm về quyền sở hữu trí tuệ
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 23/Tin ngắn .

44. Vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Định hình và khuynh hướng vận động
Ngô Tuấn Nghĩa / Những vấn đề kinh tế thế giới ; 2005/Số 4 . 50-59

45.Báo cáo tham luận của lực lượng CSKT Hà Nội về kết quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ và những kiến nghị
Nguyễn Đức Long / Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ; 2004/Số 0 . 92-97

CÒN TIẾP…..

===============================

SOURCE: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Exit mobile version