Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BÌNH LUẬN KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

Advertisements

Tác giả/tập thể tác giả

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý 

Năm xuất bản: 1997

Mục lục

Lời Nhà xuất bản
Lời nói đầu
CHƯƠNG I. BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM- QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
CHƯƠNG III. TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG IV. NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
CHƯƠNG V. THỪA KẾ
CHƯƠNG VI. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG VII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version